Naziv operacije
Povečanje zaposlitvenih možnosti mladih na področju likovne umetnosti – Projekt Zagon
Naziv opravičenca
Društvo ŠKUC- Galerija Škuc, Stari trg 21, SI – 1000 Ljubljana
Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja
266.799,00 €
Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev
19.12.2013 – 31.12.2015
Financer
Projekt Zagon delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.
Kontaktni osebi
Vladimir Vidmar, Joško Pajer
              ess