Projekt ZAGON, kot pove že njegovo ime, si prizadeva prispevati k reševanju enega ključnih problemov slovenske umetniške scene – socialno negotovem položaju novih generacij slovenskih umetnikov, ki nazorno odraža tudi druge probleme trajnostnega razvoja slovenskega umetniškega sistema. Ciljna skupina projekta, ki ji želimo ponuditi potrebni »zagon«, so mladi likovni ustvarjalci do 35. leta, ki se zaradi nezadostne institucionalne podpore in hkrati tudi neprilagojenosti spreminjajočemu se umetnostnem sistemu težko prilagajajo njegovi dinamiki. Projekt ZAGON posredno spodbuja tudi celoten slovenski sistem sodobne umetnosti k razvoju tesnejšega sodelovanja in uporabi načel sodobnega kulturnega menedžmenta, ki lahko pomeni korak k uspešnejšemu kosanju s spreminjajočimi se družbenimi in ekonomskimi dejavniki.

Projekt ZAGON je zasnovan na skupini petih mladih umetnikov (Uroš Abram, Nika Autor, Meta Grgurevič, Sanela Jahić in Mark Požlep) in dveh kustosov (Iza Pevec, Jernej Škof), ki bodo v sklopu projekta ustvarili nova dela, ki bodo v večletnem obdobju predstavljena na najbolj referenčnih slovenskih razstaviščih. Podstat projekta ZAGON je mreža desetih najaktivnejših slovenskih ustanov s področja sodobne umetnosti, ki bo služila kot platforma za razvoj projekta in njegovih trajnostnih učinkov: omenjena razstavišča bodo predstavljala dejavnosti mladih likovnih ustvarjalcev v sklopu uradnega programa, njihovi strokovnjaki pa bodo umetnikom nudili mentorsko, strokovno in logistično podporo. Mreža umetniških ustanov bo razvila tudi skupno promocijsko strategijo, ki bo javnost seznanila z bogato produkcijo mladih avtorjev in novim generacijam slovenskih umetnikov poleg optimalnih produkcijskih pogojev zagotovila večjo vidnost. Trajnostna naravnanost projekta se odraža tudi v izobraževanju, saj bodo celotni projekt ZAGON spremljala usposabljanja iz kulturnega menedžmenta, ki bodo prek predavanj in delavnic tujih in domačih strokovnjakov udeležencem predstavila možnosti za uspešno samostojno delovanje v slovenskem umetnostnem sistemu, vključenem v mednarodne mreže.

Projekt ZAGON temelji na prepoznavanju resničnih potreb slovenske umetniške scene, katerih izpolnitev bo omogočila hitrejši in bolj dinamičen razvoj, ki bo slonel na izjemnosti mlade slovenske umetniške produkcije, kuriranja in kritike ter izjemni tradiciji slovenskih umetniških pobud, razstavišč in galerij ter strokovnjakov, ki jih vodijo. Ta izjemni potencial je treba prilagoditi našemu času in družbenim in ekonomskim razmeram, zato je dolgoročen in splošni cilj projekta ZAGON razvoj slovenskega sistema sodobne umetnosti z ustvarjanjem optimalnih produkcijskih in razvojnih pogojev za nove generacije, na katerih sloni prihodnost slovenske sodobne umetnosti. Dolgoročen, trajnosten, ekonomsko vzdržen in družbeno koristen razvoj slovenske umetnosti si prizadevamo doseči prek konkretno zastavljenih ciljev. Prvi cilj je ustvariti mrežo slovenski iniciativ s področja sodobne umetnosti, ki bodo usmerile strokovni in logistični potencial v intenzivno delo z mladimi likovnimi ustvarjalci, podporo njihovi novi produkciji in njeni predstavitvi na razstavah. To bo mladim umetnikom v ključnem trenutku njihove poklicne poti ponudilo potrebni zagon. Proces intenzivnega dela z mladimi umetniki na novih projektih in razstavah bo spremljal intenziven izobraževalni del za vse udeležence projekta, ki bo temeljil na seznanjanju z vsemi elementi razvitega umetnostnega sistema in usposabljanju na področju kulturnega menedžmenta in bo udeležencem ponudil nove odgovore na vprašanja o možnosti zaposlitve in angažmaju, alternativnih virih financiranja in uspešnem vodenju sodobnih umetniških institucij v spreminjajočih se družbeno‐ekonomskih okoliščinah. S tesnejšim povezovanjem, skupnim nastopom in strokovnim izpopolnjevanjem, prilagojenim času, lahko prihodnjim generacijam vrhunskih slovenskih umetnikov ponudimo zagon za suvereno ustvarjalno pot, slovenskem sistemu sodobne umetnosti pa zagotovimo trajnostni razvoj in novo dinamiko pri spopadanju z izzivi današnjega časa.

 

Vodja projekta: Vladimir Vidmar
Strokovni sodelavec projekta: Tevž Logar